Regio Rivierenland

Actieplan jeugdwerkloosheid
 
In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een extra aanpak op het gebied van jeugdwerkloosheid nastreven. Dit vanuit de wetenschap dat dit alleen lukt door middel van een gezamenlijke aanpak van de jongere zelf, de overheid, de sociale partners en de onderwijsinstellingen. Voor de gezamenlijke aanpak stelt het kabinet 50 miljoen beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014. De helft komt beschikbaar voor een regionale aanpak; de andere helft wordt ingezet via de MBO-instellingen. De verdeelsleutel van de middelen voor de regionale aanpak is gebaseerd op het aantal jeugdwerklozen in de regio afgezet tegen het landelijk aantal jeugdwerklozen. Elke arbeidsmarktregio kan voor 1 juli 2013 subsidie aanvragen voor het onderdeel "regionale aanpak samen met regionale partijen" door middel van een plan van aanpak. Het plan van aanpak moet minimaal een probleemanalyse, concrete doelstellingen, de te nemen acties en een begroting bevatten. Het bedrag voor de regio Rivierenland is € 289.000 voor 2013 en 2014. Het ministerie stelt als eis dat eenzelfde bedrag door de partners in de regio als co-financiering wordt ingezet.
 
 
Klik hier voor artikel uit Nieuwsflits POA Raak: http://www.densa.nl/downloads/website/artikel-pim.pdf