Passend onderwijs

Passend onderwijs moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken is door het Rijk een aantal doelen geformuleerd:

  1. Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken van de onderwijsbeperking
  2. Leraren zijn beter toegerust
  3. Minder bureaucratie
  4. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
  5. Geen thuiszitters
  6. Afstemming met andere sectoren

De vraag daarbij is hoe de samenwerking op dit gebied er uitziet. Wat zijn aandachtspunten en randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking.

DENSA levert ondersteuning bij de uitwerking van passend onderwijs in relatie tot andere actuele jeugdthema’s. Daarbij wordt aandacht besteed aan een aanpak gericht op duurzaamheid, een dekkend aanbod van voorzieningen, toewijzing van zorg, de sturingsmechanismen, kwaliteitszorg, financiële beheersbaarheid, de verbinding tussen bestuur en uitvoering en een succesvolle samenwerking in de jeugdketen.

DENSA adviseert vanuit haar integrale visie niet alleen samenwerkingsverbanden, maar ook gemeenten over hun taak bij passend onderwijs in relatie tot preventief jeugdbeleid, de jeugdwet, leerplicht/VSV en onderwijshuisvesting.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten