Zorg in het onderwijs

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de zorg voor leerlingen in en rond het onderwijs op een hoger plan te brengen. Doel daarbij is om leerlingen hun schoolloopbaan te laten afronden zodat ze een goede start hebben op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een goed samenspel tussen scholen, hulpverleners en ouders. De gemeenten en onderwijsinstellingen zijn bij uitstek de partijen die in staat zijn om de samenwerking tussen scholen en zorginstellingen tot stand te brengen. Samen kunnen zij de samenhang tussen voorzieningen voor onderwijs en zorg versterken.

De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, de nieuwe jeugdwet, de doorontwikkeling van de Centra voor jeugd en gezin en de zorgadviesteams vragen om een samenhangende aanpak. Samenhang tussen opvoed- en opgroeiondersteuning dicht bij school en huis en samenhang in de rolverdeling tussen de betrokken partijen.

DENSA richt zich bij de aanpak van dit thema op kennisontwikkeling, lokale en regionale samenwerking, het ontwikkelen van een gedeelde visie, het formuleren van een stappenplan, financieringsvraagstukken, verdere procesbegeleiding en monitoring.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten