Onderwijs-arbeidsmarkt

DENSA richt haar dienstverlening op een samenhangende aanpak tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

De aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt kan vanuit vele kanten worden benaderd. Of het nu gaat om de vraag van werkgevers, de aanpak van jeugdwerkloosheid of de instroom vanuit de onderkant van de arbeidsmarkt; we hebben altijd te maken met gedeelde en tegengestelde belangen. En of het nu gaat om werving en scholing van jongeren, zij-instromers, het behoud van werkenden in de sector of de uitvoering van de Participatiewet; iedere doelgroep vereist een eigen aanpak.

Gemeenten hebben een belangrijke regierol om de kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te dichten. 

Het invullen van die regierol vraagt het verbinden van de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeenten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in regionaal of sectoraal perspectief te realiseren. Daar komt bij dat de processen met betrekking tot vraag en aanbod op de arbeidsmarkt grotendeels autonoom verlopen en de beleidsinvloed van lokale overheden op de regionale en lokale arbeidsmarkt beperkt is.

DENSA richt haar dienstverlening op een samenhangende aanpak tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Ons bureau stelt daarvoor beleidsnotities op, vervult de rol van projectleider en ontwikkelt projecten voor groepen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 383.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?In het nieuwe 4 jarige VSV programma is bepaald dat de wijze waarop de betrokken partijen samenwerken en hun taakverdeling onderling aangepast zou worden. DENSA heeft samen met alle betrokkenen de nieuwe structuur voor samenwerking ontwikkeld en tot stand gebracht.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLRMC Coördinator a.i.
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2019
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLVoorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief te voorkomen en bestrijden en jongeren in een kwetsbare positie optimaal te ondersteunen.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 250.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Opstellen 5 jarig Business Plan 2017-2021 en jaarplan 2017, begeleiden van het tot stand komen van commitment, de juiste besluitvorming en communicatie, ondersteunen Stuurgroep en team Leerwerkloket bij doorontwikkeling.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 192.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?DENSA heeft in opdracht van de Stuurgroep VSV het tot stand komen van het Regionaal Programma VSV 2016-2021 begeleid. Door de inbreng van zowel kennis als kunde en de benodigde vaardigheden is in korte tijd een gedragen plan opgesteld
WANNEER?2016
WIE?VNG, in combinatie met 2 andere toonaangevende bureau’s
ROLAdviseur
WAT?In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk op te lossen.
WANNEER?2016
WIE?RMC regio in de Randstad, 9 gemeenten, 1.062.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg voortijdig schoolverlaten, met als doel de samenwerking tussen de gemeenten en onderwijs in de regio krachtig voort te zetten in het kader van de uitbreiding van de taken van het RMC. 
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in de Randstad, 5 gemeenten, 178.000 inwoners
ROLRMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. 
WANNEER?2016
WIE?Provincie en regio in het midden van het land
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Opstellen van een business case “Een leven lang leren in een veranderde arbeidsmarkt” en het door ontwikkelen van het leerwerkloket binnen de context van de nieuwe regionale infrastructuur. 
WANNEER?2015
WIE?Regio in het Noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Gemeente in het midden van het land met 75.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Voorzitter projectgroep, secretaris stuurgroep, procesbegeleider Entree Arbeidsleren en Entree jongerenloket.
WANNEER?2014-2015
WIE?Onderwijsinstelling in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Opstellen 2 projectbeschrijvingen voor de academie ondernemerschap en dienstverlening en de academie voor zorg en welzijn.
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Inhoudelijke programmavoorbereiding aanvraag ESF 2014-2020.
WANNEER?2014
WIE?G4 gemeente
ROLAdviseur
WAT?Implementeren SUWI inkijk
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 76.000 inwoners
ROLTeamleider Jeugd
WAT?Vervanging teamleider Jeugd tijdens zwangerschapsverlof  
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProject coördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda  
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 500.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Opstellen van een programma, sturing op uitvoering, informeren van bestuurders en netwerkpartners
WANNEER?2013-2014
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners
ROLProjectleider 
WAT?Opstellen whitepaper handhaving in het sociale domein 2013 en verder
WANNEER?2013
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn
WANNEER?2012
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek naar gemeentelijke rol bij zorg in het onderwijs
WANNEER?2010-2011
WIE?Regio in midden van Nederland, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Voorbereiden en opstarten projecten, verwerven subsidies. Schrijven van programma’s en projectplannen, volgen ontwikkelingen en adviseren over zich voordoende problemen.
WANNEER?2013-2014-2015
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLProjectleider
WAT?Het jongerenloket zet de juiste begeleiding in om het gezamenlijke doel te bereiken: werk en/of school, met eventueel tijdelijke hulp op het gebied van financiën om het doel te bereiken.
WANNEER?2008
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLHoofd jongerenloket
WAT?Opbouwen en leiding geven aan regionaal jongerenloket, een samenwerkingsverband tussen het UWV WERKbedrijf, UWV klantgroep wajong, RMC en Werk & Inkomen van 9 gemeenten. Deze organisaties brengen de dienstverlening samen die zij te bieden hebben op het gebied van werk, school en/of een tijdelijk inkomen.
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Implementeren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. 
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van het land
ROLTeamleider
WAT?Coördineren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. Daarbij heeft het Steunpunt de regie over de dienstverlening aan jongeren in de keten Onderwijs, Werk en Inkomen. Wanneer jongeren in beeld komen van één van de partners van het Steunpunt dan wordt binnen het Steunpunt multi-disciplinair bepaald welke aanpak het beste is en welke ondersteuning de jongere nodig heeft om opleiding te volgen of een baan te vinden.  
WANNEER?2009

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.