Voortijdig Schoolverlaten

DENSA behoort tot de koplopers op het kennisgebied leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Voortijdig schoolverlaten

DENSA werkt vanuit één centrale gedachte: zoveel mogelijk jongeren aan de juiste plek helpen binnen onderwijs, zorg en werk. Een aanpak waarbij vele spelers binnen overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven actief zijn. In elke regio is het speelveld anders samengesteld en georganiseerd. Ons bureau werkt actief samen met de bestaande organisaties om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te bestrijden. Wij kunnen u hierbij niet alleen adviseren, maar ook actief met organisaties en jongeren werken om uw doelen te bereiken.

DENSA behoort tot de koplopers op het kennisgebied leerplicht en voortijdig schoolverlaten. 

Er is brede ervaring opgebouwd met  samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, het in beeld brengen en houden van jongeren in een kwetsbare positie, de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, regionalisering, het aansturen van teams, het optimaliseren van werkprocessen, het implementeren van sluitende registraties, managementinformatie, ondersteunen bij de keuze van passende software en samenwerking in de keten.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbeleider regionale educatieve agenda / onafhankelijk voorzitter RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider regionale educatieve agenda/onafhankelijk voorzitter RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 383.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?In het nieuwe 4 jarige VSV programma is bepaald dat de wijze waarop de betrokken partijen samenwerken en hun taakverdeling onderling aangepast zou worden. DENSA heeft samen met alle betrokkenen de nieuwe structuur voor samenwerking ontwikkeld en tot stand gebracht. 
WANNEER?2021
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken haalbaarheid regionale samenwerking leerplicht volgens het scenario ‘één team, één taak’ voor 7 gemeenten en adviseren over de realisatie van de samenwerking.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van leerplicht.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2019
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLVoorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief te voorkomen en bestrijden en jongeren in een kwetsbare positie optimaal te ondersteunen.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 193.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden en ondersteunen overgang regionaal bureau leerlingzaken en regionaal account jeugd van GR-openbaar lichaam naar GR-bedrijfsvoeringorganisatie. Bemiddeling tussen betrokken gemeenten op management- en beleidsniveau en advisering op inhoudelijke, organisatorische, juridische en privacy/ICT technische aspecten van de nieuwe regionale samenwerking. 
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Inventarisatie huidige regionale afspraken en uitvoering leerplicht en RMC. Verkenning naar gewenste vorm van regionale samenwerking en uitwerking hiervan in samenwerkingsovereenkomst, begroting, verwerkersovereenkomst en overige stukken voor de besluitvorming.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 251.000 inwoners
ROLCoördinator verbeterproject regionale administratie
WAT?Om de regionale administratie van leerplicht en RMC te optimaliseren is er, tegelijk met het structureel maken van de samenwerking, besloten een verbeterproject te starten. Binnen de opdracht wordt zowel de administratie zelf geoptimaliseerd als de samenwerking in de regio met betrekking tot de dienstverlening van de administratie.
WANNEER?2018
WIE?2 gemeenten in het zuiden van het land, 86.000 inwoners
ROLAdviseur/projectleider
WAT?Uitwerking samenwerking leerplicht en RMC, voorbereiden en begeleiden besluitvorming en begeleiding realisatie van de samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch, technisch, juridisch en personeelsvlak.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLVoorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen van de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief en efficiënt te voorkomen en bestrijden.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Bijstellen bedrijfsplan na 3 jaar succesvol functioneren RBL. Adviseren over nieuwe RMC taken, de positie in het sociaal domein, management informatie volgens ‘de bedoeling’ van het RBL en management informatie voor de interne aansturing van het RBL
WANNEER?2016-2017
WIE?Regio in het midden van het land, 192.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?DENSA heeft in opdracht van de Stuurgroep VSV het tot stand komen van het Regionaal Programma VSV 2016-2021 begeleid. Door de inbreng van zowel kennis als kunde en de benodigde vaardigheden is in korte tijd een gedragen plan opgesteld
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur / facilitator
WAT?Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken.  
WANNEER?2016
WIE?VNG, in combinatie met 2 andere toonaangevende bureau’s
ROLAdviseur
WAT?In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk op te lossen.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 11 gemeenten, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van toegevoegde waarde van regionale samenwerking bij de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de samenwerking rondom casuïstiek bij de thema’s leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
WANNEER?2015-2016
WIE?RMC regio in de Randstad, 9 gemeenten, 1.062.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg voortijdig schoolverlaten, met als doel de samenwerking tussen de gemeenten en onderwijs in de regio krachtig voort te zetten in het kader van de uitbreiding van de taken van het RMC. 
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in de Randstad, 5 gemeenten, 178.000 inwoners
ROLRMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. 
WANNEER?2016
WIE?Regio in het midden van het land, 5 gemeenten, 180.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Projectleiding vervanging software voor regionaal bureau leerplicht en RMC
WANNEER?2016
WIE?Commerciële onderwijsinstelling
ROLOntwikkelaar
WAT?Mede ontwikkelen van een opleiding voor professionals op het gebied van verzuim, voortijdig schoolverlaten en onderwijs-arbeidsmarkt.
WANNEER?2015
WIE?Regio in het Midden van het land, 200.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitvoeren van een formule evaluatie naar aanleiding van een pilot van 2 jaar als input voor het opstellen van een toekomstvisie voor de wijze van uitvoering van de leerplicht en RMC taken en de positionering hiervan in het sociale domein.
WANNEER?2015
WIE?Regio midden van het land met 300.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning positionering RBL
WANNEER?2014
WIE?VNG, in een consortium met 2 andere adviesbureaus
ROLAdviseur
WAT?Met alle betrokken partijen in een regio inzetten op versterking van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Nieuwe vormen van sturing en beleid verkennen, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen.
WANNEER?2015
WIE?Landelijke organisatie
ROLAdviseur
WAT?Ontwikkelen van een formatierichtlijn voor de RMC functie, inclusief handleiding en inzichtelijke berekeningswijze.
WANNEER?2015
WIE?2 RBL’s in het zuiden van het land
ROLAdviseur
WAT?Het theoretisch en praktisch verkennen van de oplossingsrichtingen vor het aanpassen van de regionale samenwerking van de RBL’s.
WANNEER?2014-2015
WIE?Regio in het midden van het land van 210.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning kansen en bedreigingen en opstellen business case voor opzetten regionale administratie voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 5 gemeenten.
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land met 210.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie voor 5 gemeenten.
WANNEER?2014-2015
WIE?Regio zuiden van het land met 715.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken welke rechtsvorm uit de WGR het beste past bij het doorontwikkelen van het RBL. 
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 175.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Door het uitwerken van de financiële- en risicocomponent toewerken naar overeenstemming over de vorm waarin het RBL kan functioneren en wat de consequenties zijn voor iedere gemeente.
WANNEER?2014
WIE?Regio oosten van het land met 34.000 inwoners
ROLAdviseur / projectleider
WAT?Onderzoeken of de gemaakte afspraken “werken” en of eventueel aanpassing van deze afspraken nodig is. 
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLKwartiermaker
WAT?Ondersteuning implementatie en start Regionaal Bureau Leerplicht en RMC  
WANNEER?2014
WIE?G4 gemeente
ROLAdviseur
WAT?Implementeren SUWI inkijk
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 76.000 inwoners
ROLTeamleider Jeugd
WAT?Vervanging teamleider Jeugd tijdens zwangerschapsverlof  
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van Nederland met 180.000 inwoners
ROLOndersteunen waarnemend teamleider en RMC coördinator
WAT?Werkzaamheden op het gebied van RMC coördinatie en management
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 500.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Opstellen van een programma, sturing op uitvoering, informeren van bestuurders en netwerkpartners
WANNEER?2013-2014
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie
WANNEER?2013
WIE?Regio met 300.000 inwoners
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Verkenning positie RMC
WANNEER?2013
WIE?Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
ROLCoach
WAT?Coaching nieuwe senior beleidsmedewerker onderwijs, inwerken in het bredere vakgebied onderwijs en jeugd, sociale kaart, belangrijke thema’s landelijke, regionaal en lokaal
WANNEER?2013
WIE?Bestuursacademie Nederland
ROLDocent / trainer
WAT?Lesgeven binnen vakopleiding leerplicht en RMC, opzetten en verzorgen van diverse (in company) cursussen en workshops door het hele land op het gebied van cultuurverandering, kwaliteitszorg, ketensamenwerking en regionale samenwerking.
WANNEER?2005  tot en met 2015
WIE?Grote gemeente in het westen van het land, 500.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden MT bij denk- en veranderingsproces resultaatgericht werken en cultuurverandering productgroep Leerlingzaken
WANNEER?2012
WIE?Regio in midden van Nederland, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Voorbereiden en opstarten projecten, verwerven subsidies. Schrijven van programma’s en projectplannen, volgen ontwikkelingen en adviseren over zich voordoende problemen.
WANNEER?2013-2014-2015
WIE?RMC subregio in het midden van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Opstellen business case voor opzetten regionaal bureau voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 4 gemeenten
WANNEER?2013
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLProjectleider
WAT?Het jongerenloket zet de juiste begeleiding in om het gezamenlijke doel te bereiken: werk en/of school, met eventueel tijdelijke hulp op het gebied van financiën om het doel te bereiken.
WANNEER?2008
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLHoofd jongerenloket
WAT?Opbouwen en leiding geven aan regionaal jongerenloket, een samenwerkingsverband tussen het UWV WERKbedrijf, UWV klantgroep wajong, RMC en Werk & Inkomen van 9 gemeenten. Deze organisaties brengen de dienstverlening samen die zij te bieden hebben op het gebied van werk, school en/of een tijdelijk inkomen.
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Implementeren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. 
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van het land
ROLTeamleider
WAT?Coördineren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. Daarbij heeft het Steunpunt de regie over de dienstverlening aan jongeren in de keten Onderwijs, Werk en Inkomen. Wanneer jongeren in beeld komen van één van de partners van het Steunpunt dan wordt binnen het Steunpunt multi-disciplinair bepaald welke aanpak het beste is en welke ondersteuning de jongere nodig heeft om opleiding te volgen of een baan te vinden.  
WANNEER?2009

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.