Samenwerken voor jeugd

Bij uitwerking van thema’s uit de jeugdzorg werkt DENSA vanuit het perspectief van de jongeren.

Het jeugdstelsel functioneerde jarenlang onvoldoende. Belangrijke knelpunten waren de versnipperde manier van werken en de grote druk op gespecialiseerde zorg. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de jeugdhulp bij gemeenten in één hand te brengen, kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. Het doel van de jeugdwet is dan ook vroeg signaleren, adequaat verbinden en eerder ingrijpen zodat minder gespecialiseerde zorg nodig is.

Bij uitwerking van thema’s uit de jeugdzorg werkt DENSA vanuit het perspectief van de jongeren. Niet alleen de kant van jeugdzorg is voor hen van belang, maar ook beleidsstelsels als passend onderwijs, de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt, het veiligheidsbeleid en het beleid om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. 

That is why we mainly focus on:

De samenwerking onderwijs – jeugdzorg

De rol van CJG en de wijkteams

Het ontwikkelen van een gedeelde visie

Het sluitend verbinden van jeugdketens

De effectieve sturing op de uitvoering

Belangrijkste focus

De samenwerking
onderwijs – jeugdzorg

De rol van CJG en de
wijkteams

Het ontwikkelen van een
gedeelde visie

Het sluitend verbinden van
jeugdketens

De effectieve sturing op de
uitvoering

Belangrijkste focus

De samenwerking
onderwijs – jeugdzorg

De rol van CJG
en de wijkteams

Het ontwikkelen
van een gedeelde visie

Het sluitend verbinden
van jeugdketens

De effectieve sturing
op de uitvoering

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider Regionale Educatieve Agenda/onafhankelijk voorzitter RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2022
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2020
WIE?Gemeente in het midden van het land, 75.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen de VO scholen en de gemeente
WANNEER?2020
WIE?Gemeente midden van het land, 75.000 inwoners
ROLAdviseur/procesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen VO en de gemeente
WANNEER?2019
WIE?Regio in het midden van het land, 1 milj. inwoners
ROLProjectleider kernpartneraanpak MBO
WAT?Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden. 
WANNEER?2019
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2019
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLFacilitator en adviseur
WAT?Naar aanleiding van vastgelopen casuïstiek van jongeren zonder dagbesteding, die in veel gevallen overlast veroorzaken, zijn binnen de opdracht multidisciplinaire sessies begeleid gericht op het op gang brengen van het proces van ketensamenwerking rondom deze kwetsbare groep. Door gezamenlijke analyse van de casuïstiek en ieders rol daarin, het toepassen van verschillende werkvormen gericht op samenwerking en gebruik van de juiste theoretische onderbouwing, zijn de ketenpartners tot verbeterpunten op de huidige samenwerking en een vernieuwende aanpak voor jongeren met vastgelopen casuïstiek gekomen.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten en faciliteren OOGO passend onderwijs-jeugdhulp
WANNEER?2017
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?In de rol van onafhankelijk voorzitter het OOGO Passend onderwijs – Jeugdhulp voorzitten en faciliteren.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het Noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProject coördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda  
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land, 622.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
WANNEER?2013
WIE?3 gemeenten in het westen van het land
ROLAdviseur
WAT?Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
WANNEER?2014
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners
ROLProjectleider 
WAT?Opstellen whitepaper handhaving in het sociale domein 2013 en verder
WANNEER?2013
WIE?Organisatiebureau in het midden van het land
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden “bestuurlijke ronde tafels” passend onderwijs en jeugdzorg
WANNEER?2013
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 100.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Opstellen meerjarige jeugdagenda met plan van aanpak en begroting
WANNEER?2012
WIE?G32
ROLAdviseur
WAT?Positiebepaling grote gemeenten bij invoering passend onderwijs en transitie jeugdzorg
WANNEER?2010
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek effectieve samenwerking aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
WANNEER?2010-2011

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.