Passend onderwijs

DENSA levert ondersteuning bij de uitwerking van passend onderwijs in relatie tot andere actuele jeugdthema’s.

Passend onderwijs moet er voor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken is door het Rijk een aantal doelen geformuleerd:

Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken van de onderwijsbeperking

Leraren zijn beter toegerust

Minder bureaucratie

Budgettaire beheersbaarheid en transparantie

Geen thuiszitters

Afstemming met andere sectoren

De vraag daarbij is hoe de samenwerking op dit gebied er uitziet. Wat zijn aandachtspunten en randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking.

DENSA levert ondersteuning bij de uitwerking van passend onderwijs in relatie tot andere actuele jeugdthema’s. Daarbij wordt aandacht besteed aan een aanpak gericht op duurzaamheid, een dekkend aanbod van voorzieningen, toewijzing van zorg, de sturingsmechanismen, kwaliteitszorg, financiële beheersbaarheid, de verbinding tussen bestuur en uitvoering en een succesvolle samenwerking in de jeugdketen.

DENSA adviseert vanuit haar integrale visie niet alleen samenwerkingsverbanden, maar ook gemeenten over hun taak bij passend onderwijs in relatie tot preventief jeugdbeleid, de jeugdwet, leerplicht/VSV, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO, midden van het land
ROLOnafhankelijk voorzitter/facilitator
WAT?Met de juiste balans tussen positieve energie, goede sfeer, zakelijkheid en resultaatgerichtheid bestuurlijke vergaderingen faciliteren.
WANNEER?2022
WIE? Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROL Procesbegeleider en adviseur
WAT? Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER? 2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2022
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLRMC Coördinator a.i.
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket 16-27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en realiseren aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 1.000.000 inwoners
ROLProjectleider kernpartneraanpak MBO
WAT?Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden. 
WANNEER?2019
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2019
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLVoorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief te voorkomen en bestrijden en jongeren in een kwetsbare positie optimaal te ondersteunen.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLFacilitator en adviseur
WAT?Naar aanleiding van vastgelopen casuïstiek van jongeren zonder dagbesteding, die in veel gevallen overlast veroorzaken, zijn binnen de opdracht multidisciplinaire sessies begeleid gericht op het op gang brengen van het proces van ketensamenwerking rondom deze kwetsbare groep. Door gezamenlijke analyse van de casuïstiek en ieders rol daarin, het toepassen van verschillende werkvormen gericht op samenwerking en gebruik van de juiste theoretische onderbouwing, zijn de ketenpartners tot verbeterpunten op de huidige samenwerking en een vernieuwende aanpak voor jongeren met vastgelopen casuïstiek gekomen.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?In de rol van onafhankelijk voorzitter het OOGO Passend onderwijs – Jeugdhulp voorzitten en faciliteren.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 11 gemeenten, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van toegevoegde waarde van regionale samenwerking bij de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de samenwerking rondom casuïstiek bij de thema’s leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in de Randstad, 3 gemeenten, 637.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden stuurgroep passend onderwijs-jeugdhulp voor het bereiken van een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het Noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Project coördinatie ‘BOVO’ procedure
ROLProjectcoördinator
WAT?Inpassen gevolgen Wet Passend Onderwijs en de eindtoets basisonderwijs bij de overstap van leerlingen van PO naar VO en het verbeteren van het voorlichtings- en overdrachtproces.
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProject coördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda  
WANNEER?2014
WIE?3 gemeenten in het westen van het land
ROLAdviseur
WAT?Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
WANNEER?2014
WIE?Organisatiebureau in het midden van het land
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden “bestuurlijke ronde tafels” passend onderwijs en jeugdzorg
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van het land, 622.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
WANNEER?2013
WIE?Samenwerkingsverband in midden van het land
ROLCoach / mentor
WAT?Coaching en advisering directeur samenwerkingsverband met betrekking tot komende schaalvergroting en nieuwe taken passend onderwijs.
WANNEER?2012
WIE?G32
ROLAdviseur
WAT?Positiebepaling grote gemeenten bij invoering passend onderwijs en transitie jeugdzorg
WANNEER?2010
WIE?Landelijk, regionale bijeenkomsten
ROLTrainer / facilitator
WAT?Scholingsdagen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in het kader van Passend onderwijs en zorg voor jeugd
WANNEER?2013

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.