Organisatie advies

DENSA is gespecialiseerd om uw strategische vragen te vertalen in dienstverlening.

De omgeving waarbinnen onze klanten werken verandert continu, de vraag verandert, de aanpak verandert, de organisatie verandert. Organisaties moeten zich steeds aanpassen. Thema’s die daarbij een rol spelen zijn de samenwerking met partners en andere manieren van werken. Denk aan het klantgerichter werken, de verzakelijking van de overheid, het werken met prestatie-indicatoren en monitoring. DENSA is gespecialiseerd om uw strategische vragen te vertalen in dienstverlening. Daarbij richten we ons op de gehele organisatie: bestuur, beleid, management en uitvoerenden. Draagvlak bij de werkers in het veld is onontbeerlijk om “van visie naar actie” te komen. We maken daarbij gebruik van management modellen, analyse en management van bedrijfsprocessen en bekijken uw vraag vanuit verschillende disciplines, zoals financiën, procesvoering en personeelsmanagement.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2022
WIE? Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROL Adviseur
WAT? Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht.
WANNEER? 2022
WIE?Regio in het zuiden van het land, 383.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?In het nieuwe 4 jarige VSV programma is bepaald dat de wijze waarop de betrokken partijen samenwerken en hun taakverdeling onderling aangepast zou worden. DENSA heeft samen met alle betrokkenen de nieuwe structuur voor samenwerking ontwikkeld en tot stand gebracht.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken haalbaarheid regionale samenwerking leerplicht volgens het scenario ‘één team, één taak’ voor 7 gemeenten en adviseren over de realisatie van de samenwerking. 
WANNEER?2020
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van leerplicht.
WANNEER?2020
WIE?Gemeente midden van het land, 75.000 inwoners
ROLAdviseur/procesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen VO en de gemeente
WANNEER?2019
WIE?Regio in het midden van het land, 1.000.000 inwoners
ROLProjectleider kernpartneraanpak MBO
WAT?Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden.
WANNEER?2019
WIE?2 gemeenten in het zuiden van het land, 86.000 inwoners
ROLAdviseur/projectleider
WAT?Uitwerking samenwerking leerplicht en RMC, voorbereiden en begeleiden besluitvorming en begeleiding realisatie van de samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch, technisch, juridisch en personeelsvlak.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Inventarisatie huidige regionale afspraken en uitvoering leerplicht en RMC. Verkenning naar gewenste vorm van regionale samenwerking en uitwerking hiervan in samenwerkingsovereenkomst, begroting, verwerkersovereenkomst en overige stukken voor de besluitvorming.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 193.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden en ondersteunen overgang regionaal bureau leerlingzaken en regionaal account jeugd van GR-openbaar lichaam naar GR-bedrijfsvoeringorganisatie. Bemiddeling tussen betrokken gemeenten op management- en beleidsniveau en advisering op inhoudelijke, organisatorische, juridische en privacy/ICT technische aspecten van de nieuwe regionale samenwerking. 
WANNEER?2018
WIE?Regio zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Bijstellen bedrijfsplan na 3 jaar succesvol functioneren RBL. Adviseren over nieuwe RMC taken, de positie in het sociaal domein, management informatie volgens ‘de bedoeling’ van het RBL en management informatie voor de interne aansturing van het RBL
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 192.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?DENSA heeft in opdracht van de Stuurgroep VSV het tot stand komen van het Regionaal Programma VSV 2016-2021 begeleid. Door de inbreng van zowel kennis als kunde en de benodigde vaardigheden is in korte tijd een gedragen plan opgesteld
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur / facilitator
WAT?Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken.  
WANNEER?2016
WIE?VNG, in combinatie met 2 andere toonaangevende bureau’s
ROLAdviseur
WAT?In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk op te lossen.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 11 gemeenten, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van toegevoegde waarde van regionale samenwerking bij de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de samenwerking rondom casuïstiek bij de thema’s leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in het Midden van het land, 200.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitvoeren van een formule evaluatie naar aanleiding van een pilot van 2 jaar als input voor het opstellen van een toekomstvisie voor de wijze van uitvoering van de leerplicht en RMC taken en de positionering hiervan in het sociale domein.
WANNEER?2015
WIE?VNG, in een consortium met 2 andere adviesbureaus
ROLAdviseur
WAT?Met alle betrokken partijen in een regio inzetten op versterking van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Nieuwe vormen van sturing en beleid verkennen, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen.
WANNEER?2015
WIE?Provincie en regio in het midden van het land
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Opstellen van een business case “Een leven lang leren in een veranderde arbeidsmarkt” en het door ontwikkelen van het leerwerkloket binnen de context van de nieuwe regionale infrastructuur. 
WANNEER?2015
WIE?Regio in het Noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Landelijke organisatie
ROLAdviseur
WAT?Ontwikkelen van een formatierichtlijn voor de RMC functie, inclusief handleiding en inzichtelijke berekeningswijze.
WANNEER?2015
WIE?2 RBL’s in het zuiden van het land
ROLAdviseur
WAT?Het theoretisch en praktisch verkennen van de oplossingsrichtingen vor het aanpassen van de regionale samenwerking van de RBL’s.
WANNEER?2014-2015
WIE?Gemeente in het midden van het land met 75.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Voorzitter projectgroep, secretaris stuurgroep, procesbegeleider Entree Arbeidsleren en Entree jongerenloket.
WANNEER?2014-2015
WIE?Regio in het midden van het land van 210.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning kansen en bedreigingen en opstellen business case voor opzetten regionale administratie voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 5 gemeenten.
WANNEER?2014
WIE?Regio zuiden van het land met 715.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken welke rechtsvorm uit de WGR het beste past bij het doorontwikkelen van het RBL. 
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 175.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Door het uitwerken van de financiële- en risicocomponent toewerken naar overeenstemming over de vorm waarin het RBL kan functioneren en wat de consequenties zijn voor iedere gemeente.
WANNEER?2014
WIE?Regio oosten van het land met 34.000 inwoners
ROLAdviseur / projectleider
WAT?Onderzoeken of de gemaakte afspraken “werken” en of eventueel aanpassing van deze afspraken nodig is. 
WANNEER?2014
WIE?Regio midden van het land met 300.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning positionering RBL
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProject coördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda  
WANNEER?2014
WIE?3 gemeenten in het westen van het land
ROLAdviseur
WAT?Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 500.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
WANNEER?2014
WIE?Gemeente van 158.000 inwoners
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Uitvoeren van een analyse van het onderwijsveld en het opstellen van een concept-onderwijs agenda
WANNEER?2013
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners
ROLProjectleider 
WAT?Opstellen whitepaper handhaving in het sociale domein 2013 en verder
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie
WANNEER?2013
WIE?Regio met 300.000 inwoners
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Verkenning positie RMC
WANNEER?2013
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 100.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Opstellen meerjarige jeugdagenda met plan van aanpak en begroting
WANNEER?2012
WIE?Gemeente in het zuiden van het land, ongeveer 100.000 inwoners
ROLAdviseur / projectleider
WAT?Realisatie bezuinigingstaakstelling onderwijs en welzijn met draagvlak van het veld
WANNEER?2011
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek effectieve samenwerking aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
WANNEER?2010-2011
WIE?Gemeente in west Nederland
ROLOnderzoeker
WAT?Onderzoek naar de positie, effectiviteit en financiering van schoolmaatschappelijk werk
WANNEER?2011
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek naar gemeentelijke rol bij zorg in het onderwijs
WANNEER?2010-2011
WIE?G32
ROLAdviseur
WAT?Positiebepaling grote gemeenten bij invoering passend onderwijs en transitie jeugdzorg
WANNEER?2010
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Implementeren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. 
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van het land
ROLTeamleider
WAT?Coördineren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. Daarbij heeft het Steunpunt de regie over de dienstverlening aan jongeren in de keten Onderwijs, Werk en Inkomen. Wanneer jongeren in beeld komen van één van de partners van het Steunpunt dan wordt binnen het Steunpunt multi-disciplinair bepaald welke aanpak het beste is en welke ondersteuning de jongere nodig heeft om opleiding te volgen of een baan te vinden.  
WANNEER?2009

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.