Project management

Ons bureau is bekend met het gebruik van geschikte netwerken, methoden en technieken.

Er is een groot verschil tussen programma- en projectmanagement. Programma’s richten zich op organisatiedoelen op de langere termijn terwijl projecten zich richten op een concreet projectresultaat op korte termijn. DENSA heeft ervaring met beide vormen van management. Ons bureau is bekend met het gebruik van geschikte netwerken, methoden en technieken. Daarbij ligt de focus enerzijds op draagvlak en acceptatie en anderzijds op tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast bezitten onze adviseurs de vaardigheden om soms tegenstrijdige randvoorwaarden en eisen te verenigen tot een gezamenlijk resultaat.

Criteria

Tempo

Haalbaarheid

Efficiency

Flexibiliteit

Doelgerichtheid

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER?2022
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER?2021
WIE?3 gemeenten in het midden van het land, 94.000 inwoners
ROLProjectleider implementatie Carel leerplicht en leerlingenvervoer 
WAT?Het leiden van het project voor de overstap van K2JM naar Carel, inclusief alle technische en inhoudelijke koppeling en het beantwoorden van vraagstukken rondom privacy en AVG, archivering en vernietiging en de inrichting van werkprocessen, standaard brieven en keuzeopties in Carel.
WANNEER?2020
WIE?Regio in midden van het land, 1.000.000 inwoners
ROLProjectleider kernpartneraanpak MBO
WAT?Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden.
WANNEER?2019
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Inventarisatie huidige regionale afspraken en uitvoering leerplicht en RMC. Verkenning naar gewenste vorm van regionale samenwerking en uitwerking hiervan in samenwerkingsovereenkomst, begroting, verwerkersovereenkomst en overige stukken voor de besluitvorming.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 251.000 inwoners
ROLCoördinator verbeterproject regionale administratie
WAT?Om de regionale administratie van leerplicht en RMC te optimaliseren is er, tegelijk met het structureel maken van de samenwerking, besloten een verbeterproject te starten. Binnen de opdracht wordt zowel de administratie zelf geoptimaliseerd als de samenwerking in de regio met betrekking tot de dienstverlening van de administratie.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 250.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Opstellen 5 jarig Business Plan 2017-2021 en jaarplan 2017, begeleiden van het tot stand komen van commitment, de juiste besluitvorming en communicatie, ondersteunen Stuurgroep en team Leerwerkloket bij doorontwikkeling.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 5 gemeenten, 180.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Projectleiding vervanging software voor regionaal bureau leerplicht en RMC  
WANNEER?2016
WIE?Provincie en regio in het midden van het land
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Opstellen van een business case “Een leven lang leren in een veranderde arbeidsmarkt” en het door ontwikkelen van het leerwerkloket binnen de context van de nieuwe regionale infrastructuur
WANNEER?2015
WIE?Regio in het midden van het land met 210.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie voor 5 gemeenten
WANNEER?2014-2015
WIE?Onderwijsinstelling in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Opstellen 2 projectbeschrijvingen voor de academie ondernemerschap en dienstverlening en de academie voor zorg en welzijn
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Inhoudelijke programmavoorbereiding aanvraag ESF 2014-2020 
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLKwartiermaker
WAT?Ondersteuning implementatie en start Regionaal Bureau Leerplicht en RMC
WANNEER?2014
WIE?Project coördinatie “BOVO” procedure
ROLProjectcoördinator
WAT?Inpassen gevolgen Wet Passend Onderwijs en de eindtoets basisonderwijs bij de overstap van leerlingen van PO naar VO en het verbeteren van het voorlichtings- en overdrachtproces.
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het Westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProjectcoördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda
WANNEER?2014
WIE?3 gemeenten in het westen van het land
ROLAdviseur
WAT?Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 500.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Opstellen van een programma, sturing op uitvoering, informeren van bestuurders en netwerkpartners
WANNEER?2013-2014
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Opstellen whitepaper handhaving in het sociale domein 2013 en verder
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van Nederland, 622.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
WANNEER?2013
WIE?Regio in midden Nederland
ROLProgramma manager 
WAT?Uitvoeren programmamanagement VSV convenantmaatregelen namens de onderwijsinstellingen en de RMC contactgemeente, waarbij de MBO instelling als contactschool voor het Ministerie OCW fungeert.
WANNEER?2012-2013
WIE?Platform Samenwerkingsverbanden PO in Westen van het land
ROLProgrammacoördinator en projectleider
WAT?Programmacoördinatie Brede Buurtzone en (boven bestuurlijke) projectleiding realisatie Brede buurtzones in verschillende wijken in een G4 gemeente
WANNEER?2011 en 2012
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn
WANNEER?2012
WIE?5 middelgrote en kleinere gemeenten in het midden van het land; 40.000 jongeren
ROLOnderzoeker en kwartiermaker
WAT?Onderzoeken toegevoegde waarde en draagvlak regionale samenwerking leerplicht en RMC.  Na besluitvorming in de gemeenten implementeren van het RBL.
WANNEER?2011-2012
WIE?Branchevereniging voor leerplicht en RMC
ROLKwartiermaker Regionalisering (landelijk)
WAT?Stimuleren, organiseren en helpen realiseren van regionale samenwerking leerplicht en RMC, in samenhang met aanpalende beleidsgebieden in opdracht van Ministerie OCW. Structureren, ontwikkelen en vastleggen kennis en kunde op het gebied bestuur, beleid, management en uitvoering wat betreft proces en inhoud.
WANNEER?2008-2011
WIE?Regio in Midden Nederland, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Voorbereiden  en opstarten projecten, verwerven subsidies. Schrijven van programma’s en projectplannen, volgen ontwikkelingen en adviseren over zich voordoende problemen.
WANNEER?2013-2014-2015
WIE?RMC subregio in het midden van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Opstellen business case voor opzetten regionaal bureau voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 4 gemeenten
WANNEER?2013

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.