Opdrachten overzicht

Sinds 2002 is DENSA een klein, toonaangevend advies- en management bureau op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en werkgelegenheid.

Opdrachten

Onze opdrachten

WIE? Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROL Procesbeleider regionale educatieve agenda / onafhankelijk voorzitter RBO
WAT? Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een regionale educatieve agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER? 2022
WIE? Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO, midden van het land
ROL Onafhankelijk voorzitter/facilitator
WAT? Met de juiste balans tussen positieve energie, goede sfeer, zakelijkheid en resultaatgerichtheid bestuurlijke vergaderingen faciliteren.
WANNEER? 2022
WIE? Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROL Procesbegeleider en adviseur
WAT? Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER? 2022
WIE? Gedragswerk
ROL Sparringpartner en lid kernteam
WAT? Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER? 2022
WIE?Segment 
ROLDocent
WAT?Docent in de opleiding onderwijsbeleid, mede steller van de lesmaterialen
WANNEER?2022
WIE? Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROL Adviseur
WAT? Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER? 2022
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden implementatie regionale samenwerking leerplicht
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 383.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?In het nieuwe 4 jarige VSV programma is bepaald dat de wijze waarop de betrokken partijen samenwerken en hun taakverdeling onderling aangepast zou worden. DENSA heeft samen met alle betrokkenen de nieuwe structuur voor samenwerking ontwikkeld en tot stand gebracht.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2020
WIE?Gemeente in het midden van het land, 75.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen de VO scholen en de gemeente
WANNEER?2020
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken haalbaarheid regionale samenwerking leerplicht volgens het scenario ‘één team, één taak’ voor 7 gemeenten en adviseren over de realisatie van de samenwerking.
WANNEER?2020
WIE?3 gemeenten in het midden van het land, 94.000 inwoners
ROLProjectleider implementatie Carel leerplicht en leerlingenvervoer
WAT?Het leiden van het project voor de overstap van K2JM naar Carel, inclusief alle technische en inhoudelijke koppeling en het beantwoorden van vraagstukken rondom privacy en AVG, archivering en vernietiging en de inrichting van werkprocessen, standaard brieven en keuzeopties in Carel.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van leerplicht.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het midden van het land, 1 milj. inwoners
ROLProjectleider kernpartneraanpak MBO
WAT?Het uitwerken van een regionale kernpartneraanpak voor de samenwerking tussen MBO en gemeenten. De kernpartners zijn leerplicht/RMC (gemeente), ondersteuning/hulp (gemeenten), zorgverantwoordelijke school (MBO) en schoolarts (gemeenten). De 28 vestigingen en 16 gemeenten gaan op casuïstiek niveau tot echte samenwerking en afstemming komen waardoor de beschikbare middelen snel, efficiënt en effectief ingezet worden. 
WANNEER?2019
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen
WANNEER?2019
WIE?Gemeente midden van het land, 75.000 inwoners
ROLAdviseur/procesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen VO en de gemeente.
WANNEER?2019
WIE?Regio in het midden van het land, 193.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Begeleiden en ondersteunen overgang regionaal bureau leerlingzaken en regionaal account jeugd van GR-openbaar lichaam naar GR-bedrijfsvoeringorganisatie. Bemiddeling tussen betrokken gemeenten op management- en beleidsniveau en advisering op inhoudelijke, organisatorische, juridische en privacy/ICT technische aspecten van de nieuwe regionale samenwerking. 
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO).
WANNEER?2018
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Inventarisatie huidige regionale afspraken en uitvoering leerplicht en RMC. Verkenning naar gewenste vorm van regionale samenwerking en uitwerking hiervan in samenwerkingsovereenkomst, begroting, verwerkersovereenkomst en overige stukken voor de besluitvorming.  
WANNEER?2018
WIE?Regio in het midden van het land, 251.000 inwoners
ROLCoördinator verbeterproject regionale administratie
WAT?Om de regionale administratie van leerplicht en RMC te optimaliseren is er, tegelijk met het structureel maken van de samenwerking, besloten een verbeterproject te starten. Binnen de opdracht wordt zowel de administratie zelf geoptimaliseerd als de samenwerking in de regio met betrekking tot de dienstverlening van de administratie.
WANNEER?2018
WIE?2 gemeenten in het zuiden van het land, 86.000 inwoners
ROLAdviseur/projectleider
WAT?Uitwerking samenwerking leerplicht en RMC, voorbereiden en begeleiden besluitvorming en begeleiding realisatie van de samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch, technisch, juridisch en personeelsvlak.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLVoorzitter bestuurlijk overleg/procesbegeleider
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen van de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief en efficiënt te voorkomen en bestrijden.
WANNEER?2017
WIE?Landelijk project, opdrachtgever VNG, consortium met Oberon/KBA
ROLAdviseur
WAT?In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen. Binnen het ondersteuningsteam zijn door DENSA drie pilotregio’s ondersteund, gericht op 1. De positionering van het RMC in het sociale domein, 2. Het ontwikkelen van een regionale Jeugd-agenda in de samenwerking regionaal werkbedrijf en het RMC en 3. Het op gang brengen van de discussie over en onderbouwen van wat de beste kansen geeft op werk: direct van praktijkonderwijs aan het werk of eerst naar het MBO.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het westen van het land, 1.062.000 inwoners
ROLFacilitator en adviseur
WAT?Naar aanleiding van vastgelopen casuïstiek van jongeren zonder dagbesteding, die in veel gevallen overlast veroorzaken, zijn binnen de opdracht multidisciplinaire sessies begeleid gericht op het op gang brengen van het proces van ketensamenwerking rondom deze kwetsbare groep. Door gezamenlijke analyse van de casuïstiek en ieders rol daarin, het toepassen van verschillende werkvormen gericht op samenwerking en gebruik van de juiste theoretische onderbouwing, zijn de ketenpartners tot verbeterpunten op de huidige samenwerking en een vernieuwende aanpak voor jongeren met vastgelopen casuïstiek gekomen.
WANNEER?2017
WIE?2 gemeenten in het zuiden van het land, 86.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning regionale samenwerking leerplicht en RMC, in het kader van de bredere samenwerking tussen de gemeenten in het sociale domein. Op basis van de verkenning is besloten over te gaan tot implementatie van de samenwerking. 
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 250.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Opstellen 5 jarig Business Plan 2017-2021 en jaarplan 2017, begeleiden van het tot stand komen van commitment, de juiste besluitvorming en communicatie, ondersteunen Stuurgroep en team Leerwerkloket bij doorontwikkeling.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners
ROLInterim RMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket van 16 tot 27 jaar en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Bijstellen bedrijfsplan na 3 jaar succesvol functioneren RBL. Adviseren over nieuwe RMC taken, de positie in het sociaal domein, management informatie volgens ‘de bedoeling’ van het RBL en management informatie voor de interne aansturing van het RBL, update ambtsinstructie.
WANNEER?2016-2017
WIE?Regio in het midden van het land, 192.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?DENSA heeft in opdracht van de Stuurgroep VSV het tot stand komen van het Regionaal Programma VSV 2016-2021 begeleid. Door de inbreng van zowel kennis als kunde en de benodigde vaardigheden is in korte tijd een gedragen plan opgesteld
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?In de rol van onafhankelijk voorzitter het OOGO Passend onderwijs – Jeugdhulp voorzitten en faciliteren.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur / facilitator
WAT?Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken.  
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?In de rol van onafhankelijk voorzitter het OOGO Passend onderwijs – Jeugdhulp voorzitten en faciliteren.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitwerken verdergaande vorm van regionale samenwerking onderwijs-gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: professionalisering leerplicht-RMC, vormgeven één contactpersoonschap voor onderwijs en partners namens 11 gemeenten, vormgeven gezamenlijke preventie van verzuim en uitval binnen het onderwijs, verkennen van het voeren van een gezamenlijke leerplicht- en RMC administratie en het verkennen van het gezamenlijk vormgeven scharnierfunctie passend onderwijs – jeugdhulp binnen het onderwijs. 
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur / facilitator
WAT?Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken.  
WANNEER?2016
WIE?VNG, in combinatie met 2 andere toonaangevende bureau’s
ROLAdviseur
WAT?In pilotregio’s met betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen inzetten op versterking van de samenwerking, verkennen van nieuwe vormen van sturing en beleid, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk op te lossen.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 11 gemeenten, 430.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken van de mogelijkheden voor het bereiken van toegevoegde waarde van regionale samenwerking bij de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de samenwerking rondom casuïstiek bij de thema’s leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp.
WANNEER?2015-2016
WIE?RMC regio in de Randstad, 9 gemeenten, 1.062.000 inwoners 
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg voortijdig schoolverlaten, met als doel de samenwerking tussen de gemeenten en onderwijs in de regio krachtig voort te zetten in het kader van de uitbreiding van de taken van het RMC. 
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in de Randstad, 5 gemeenten, 178.000 inwoners
ROLRMC Coördinator
WAT?Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. 
WANNEER?2016
WIE?Regio in de Randstad, 3 gemeenten, 637.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden stuurgroep passend onderwijs-jeugdhulp voor het bereiken van een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het midden van het land, 5 gemeenten, 180.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Projectleiding vervanging software voor regionaal bureau leerplicht en RMC
WANNEER?2016
WIE?Commerciële onderwijsinstelling
ROLOntwikkelaar
WAT?Mede ontwikkelen van een opleiding voor professionals op het gebied van verzuim, voortijdig schoolverlaten en onderwijs-arbeidsmarkt.
WANNEER?2015
WIE?Landelijke organisatie
ROLAdviseur
WAT?Ontwikkelen van een formatierichtlijn voor de RMC functie, inclusief handleiding en inzichtelijke berekeningswijze.
WANNEER?2015
WIE?Regio in het Noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Provincie en regio in het midden van het land
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Opstellen van een business case “Een leven lang leren in een veranderde arbeidsmarkt” en het door ontwikkelen van het leerwerkloket binnen de context van de nieuwe regionale infrastructuur. 
WANNEER?2015
WIE?VNG, in een consortium met 2 andere adviesbureaus
ROLAdviseur
WAT?Met alle betrokken partijen in een regio inzetten op versterking van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Nieuwe vormen van sturing en beleid verkennen, knelpunten aanpakken en die zo mogelijk oplossen.
WANNEER?2015
WIE?Regio in het Midden van het land, 200.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Uitvoeren van een formule evaluatie naar aanleiding van een pilot van 2 jaar als input voor het opstellen van een toekomstvisie voor de wijze van uitvoering van de leerplicht en RMC taken en de positionering hiervan in het sociale domein.
WANNEER?2015
WIE?2 RBL’s in het zuiden van het land
ROLAdviseur
WAT?Het theoretisch en praktisch verkennen van de oplossingsrichtingen vor het aanpassen van de regionale samenwerking van de RBL’s.
WANNEER?2014-2015
WIE?Regio in het midden van het land van 210.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning kansen en bedreigingen en opstellen business case voor opzetten regionale administratie voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 5 gemeenten.
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land met 210.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie voor 5 gemeenten.
WANNEER?2014-2015
WIE?Gemeente in het midden van het land met 75.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Voorzitter projectgroep, secretaris stuurgroep, procesbegeleider Entree Arbeidsleren en Entree jongerenloket.
WANNEER?2014-2015
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Inhoudelijke programmavoorbereiding aanvraag ESF 2014-2020.
WANNEER?2014
WIE?Onderwijsinstelling in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Opstellen 2 projectbeschrijvingen voor de academie ondernemerschap en dienstverlening en de academie voor zorg en welzijn.
WANNEER?2014
WIE?Regio zuiden van het land met 715.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken welke rechtsvorm uit de WGR het beste past bij het doorontwikkelen van het RBL. 
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 175.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Door het uitwerken van de financiële- en risicocomponent toewerken naar overeenstemming over de vorm waarin het RBL kan functioneren en wat de consequenties zijn voor iedere gemeente.
WANNEER?2014
WIE?Regio oosten van het land met 34.000 inwoners
ROLAdviseur / projectleider
WAT?Onderzoeken of de gemaakte afspraken “werken” en of eventueel aanpassing van deze afspraken nodig is. 
WANNEER?2014
WIE?Regio midden van het land met 300.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning positionering RBL
WANNEER?2014
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLKwartiermaker
WAT?Ondersteuning implementatie en start Regionaal Bureau Leerplicht en RMC  
WANNEER?2014
WIE?G4 gemeente
ROLAdviseur
WAT?Implementeren SUWI inkijk
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 76.000 inwoners
ROLTeamleider Jeugd
WAT?Vervanging teamleider Jeugd tijdens zwangerschapsverlof  
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van Nederland met 180.000 inwoners
ROLOndersteunen waarnemend teamleider en RMC coördinator
WAT?Werkzaamheden op het gebied van RMC coördinatie en management
WANNEER?2014
WIE?Project coördinatie ‘BOVO’ procedure
ROLProjectcoördinator
WAT?Inpassen gevolgen Wet Passend Onderwijs en de eindtoets basisonderwijs bij de overstap van leerlingen van PO naar VO en het verbeteren van het voorlichtings- en overdrachtproces.
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 100.000 inwoners
ROLProject coördinator
WAT?Begeleiding van het proces om te komen tot een lokaal educatieve agenda  
WANNEER?2014
WIE?3 gemeenten in het westen van het land
ROLAdviseur
WAT?Het bepalen en in (tijds)perspectief zetten van gespreksonderwerpen en mogelijke belangen, overeenkomsten en verschillen in beleid(srichting) tussen het samenwerkinigsverband primair onderwijs en de 3 gemeenten
WANNEER?2014
WIE?Gemeente in het westen van het land met meer dan 500.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Opstellen model voor samenwerking met betrekking tot risicojongeren en een beschrijving maken van de te maken afspraken tussen de ketenpartners
WANNEER?2014
WIE?Regio in het midden van het land, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Opstellen van een programma, sturing op uitvoering, informeren van bestuurders en netwerkpartners
WANNEER?2013-2014
WIE?Regio met 300.000 inwoners
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Verkenning positie RMC
WANNEER?2013
WIE?Gemeente van 158.000 inwoners
ROLProjectleider / adviseur
WAT?Uitvoeren van een analyse van het onderwijsveld en het opstellen van een concept-onderwijs agenda
WANNEER?2013
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners
ROLProjectleider 
WAT?Opstellen whitepaper handhaving in het sociale domein 2013 en verder
WANNEER?2013
WIE?Organisatiebureau in het midden van het land
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden “bestuurlijke ronde tafels” passend onderwijs en jeugdzorg
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van het land met 180.000 inwoners
ROLProjectbegeleider
WAT?Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor een nieuw systeem voor de leerlingenadministratie
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van het land, 622.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
WANNEER?2013
WIE?Middelgrote regio in het midden van het land, 172.000 inwoners
ROLRMC coördinator
WAT?RMC coördinator, ad interim
WANNEER?2013-2014-2015
WIE?Landelijk, regionale bijeenkomsten
ROLTrainer / facilitator
WAT?Scholingsdagen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in het kader van Passend onderwijs en zorg voor jeugd
WANNEER?2013
WIE?Regio in midden van Nederland, 10 gemeenten
ROLProjectvoorbereider / projectontwikkelaar
WAT?Voorbereiden en opstarten projecten, verwerven subsidies. Schrijven van programma’s en projectplannen, volgen ontwikkelingen en adviseren over zich voordoende problemen.
WANNEER?2013-2014-2015
WIE?RMC subregio in het midden van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Opstellen business case voor opzetten regionaal bureau voor leerplicht, RMC en leerlingenvervoer met 4 gemeenten
WANNEER?2013
WIE?Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
ROLCoach
WAT?Coaching nieuwe senior beleidsmedewerker onderwijs, inwerken in het bredere vakgebied onderwijs en jeugd, sociale kaart, belangrijke thema’s landelijke, regionaal en lokaal
WANNEER?2013
WIE?Samenwerkingsverband in midden van het land
ROLCoach / mentor
WAT?Coaching en advisering directeur samenwerkingsverband met betrekking tot komende schaalvergroting en nieuwe taken passend onderwijs.
WANNEER?2012
WIE?Bestuursacademie Nederland
ROLDocent / trainer
WAT?Lesgeven binnen vakopleiding leerplicht en RMC, opzetten en verzorgen van diverse (in company) cursussen en workshops door het hele land op het gebied van cultuurverandering, kwaliteitszorg, ketensamenwerking en regionale samenwerking.
WANNEER?2005  tot en met 2015
WIE?Grote gemeente in het westen van het land, 500.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden MT bij denk- en veranderingsproces resultaatgericht werken en cultuurverandering productgroep Leerlingzaken
WANNEER?2012
WIE?5 middelgrote en kleinere gemeenten in het midden van het land; 40.000 jongeren
ROLOnderzoeker en kwartiermaker
WAT?Onderzoeken  toegevoegde waarde en draagvlak regionale samenwerking leerplicht en RMC.  Na besluitvorming in de gemeenten implementeren van het RBL.
WANNEER?2011-2012
WIE?Regio Rivierenland
ROLRMC Coördinator
WAT?RMC coördinatie
WANNEER?2011-2012
WIE?Diverse opdrachtgevers
ROLDagvoorzitter / spreker / gespreksleider
WAT?Faciliteren workshops, fungeren als dagvoorzitter en/of gespreksleider op onze thema’s
WANNEER?2005 tot en met 2013
WIE?Regio in midden Nederland
ROLProgramma manager
WAT?Uitvoeren programmamanagement VSV convenantmaatregelen namens de onderwijsinstellingen en de RMC contactgemeente, waarbij de MBO instelling als contactschool voor het Ministerie OCW fungeert.
WANNEER?2012-2013
WIE?Platform Samenwerkingsverbanden PO in Westen van het land
ROLProgrammacoördinator en projectleider
WAT?Programmacoördinatie Brede Buurtzone en (boven bestuurlijke) projectleiding realisatie Brede buurtzones in verschillende wijken in een G4 gemeente  
WANNEER?2011-2012
WIE?Een middelgrote gemeente in het westen van het land, 70.000 inwoners
ROLTeamleider ad interim
WAT?Sturing en leiding geven aan het uit 7 medewerkers bestaande team leerplicht. Individualistisch ingestelde professionals gebracht naar een hecht en collegiaal team. De met het team gemaakte werkafspraken zijn vastgelegd in nieuw beschreven werkprocessen en door daarop te sturen is het team gegroeid naar een hecht team waarin medewerkers optimaal profiteren van elkaars kennis, ervaring en deskundigheid, waarin efficiënter en effectiever wordt gewerkt, waarin de kwaliteit en de dienstverlening is verbeterd en het werkplezier merkbaar is toegenomen.
WANNEER?2011
WIE?Branchevereniging voor leerplicht en RMC
ROLKwartiermaker Regionalisering (landelijk)
WAT?Stimuleren, organiseren en helpen realiseren van regionale samenwerking leerplicht en RMC, in samenhang met aanpalende beleidsgebieden in opdracht van Ministerie OCW. Structureren, ontwikkelen en vastleggen kennis en kunde op het gebied bestuur, beleid, management en uitvoering wat betreft proces en inhoud.
WANNEER?2008 t/m 2011
WIE?Gemeente in het midden van het land, ongeveer 100.000 inwoners
ROLProjectleider
WAT?Opstellen meerjarige jeugdagenda met plan van aanpak en begroting
WANNEER?2012
WIE?Gemeente in het zuiden van het land, ongeveer 100.000 inwoners
ROLAdviseur / projectleider
WAT?Realisatie bezuinigingstaakstelling onderwijs en welzijn met draagvlak van het veld
WANNEER?2011
WIE?Bestuursacademie
ROLDocent
WAT?Nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein
WANNEER?2010-2012
WIE?Regio in het midden van het land
ROLProjectleider
WAT?Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn
WANNEER?2012
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek effectieve samenwerking aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
WANNEER?2010-2011
WIE?Gemeente in west Nederland
ROLOnderzoeker
WAT?Onderzoek naar de positie, effectiviteit en financiering van schoolmaatschappelijk werk
WANNEER?2011
WIE?Groot adviesbureau
ROLOnderzoeker
WAT?Landelijk onderzoek naar gemeentelijke rol bij zorg in het onderwijs
WANNEER?2010-2011
WIE?G32
ROLAdviseur
WAT?Positiebepaling grote gemeenten bij invoering passend onderwijs en transitie jeugdzorg
WANNEER?2010
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van het land
ROLTeamleider
WAT?Coördineren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. Daarbij heeft het Steunpunt de regie over de dienstverlening aan jongeren in de keten Onderwijs, Werk en Inkomen. Wanneer jongeren in beeld komen van één van de partners van het Steunpunt dan wordt binnen het Steunpunt multi-disciplinair bepaald welke aanpak het beste is en welke ondersteuning de jongere nodig heeft om opleiding te volgen of een baan te vinden.  
WANNEER?2009
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLHoofd jongerenloket
WAT?Opbouwen en leiding geven aan regionaal jongerenloket, een samenwerkingsverband tussen het UWV WERKbedrijf, UWV klantgroep wajong, RMC en Werk & Inkomen van 9 gemeenten. Deze organisaties brengen de dienstverlening samen die zij te bieden hebben op het gebied van werk, school en/of een tijdelijk inkomen.
WANNEER?2008
WIE?Regio van 3 gemeenten in het westen van Nederland
ROLProjectleider
WAT?Implementeren steunpunt jongeren, een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf, UWV wajong, RMC en SOZA van 3 gemeenten in het westen van het land. De jongerenadviseurs van het Steunpunt houden zich bezig met het begeleiden van jongeren naar school, werk en/of een tijdelijk inkomen. 
WANNEER?2008
WIE?Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten
ROLProjectleider
WAT?Het jongerenloket zet de juiste begeleiding in om het gezamenlijke doel te bereiken: werk en/of school, met eventueel tijdelijke hulp op het gebied van financiën om het doel te bereiken.
WANNEER?2008

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.